De wettelijke reintegratie verplichtingen zijn zonder conflict al complex. Als de arbeidsongeschiktheid dan ook nog samenhangt met een conflict, wordt het voor partijen extra belastend om de verplichte reintegratie te volgen. In de praktijk blijkt dat beide partijen in zo’n geval vaak eigenlijk wel van elkaar af willen. Dat is echter niet...

re-integratiekosten en transitievergoedingHet is een logische gedachte als werkgever: Ik heb in het kader van de tweede spoor re-integratie allerlei kosten gemaakt. Een deel van die kosten had te maken met het verbeteren van de inzetbaarheid van mijn werknemer op de arbeidsmarkt. Kan ik die kosten nu ook als inzetbaarheidskosten in mindering brengen op...

Verplichte stappen in de re-integratie – Mis ze niet!(En neem ze op tijd!)Bij het beoordelen van het re-integratiedossier beoordeelt het UWV onder andere of de voorschriften uit de Wet Poortwachter en de Regeling Procesgang eerste en tweede Ziektejaar juist en tijdig zijn opgevolgd. Denk daarbij aan (in elk geval) de volgende...

Opeisen ontslagvergoedingen – laat geen geld liggen!Met de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) lijkt het duidelijk genoeg: Bij een beëindiging van het dienstverband (langer dan 24 maanden) door de werkgever heeft de werknemer aanspraak op de transitievergoeding. Met behulp van tools op internet kan de hoogte van de transitievergoeding worden berekend. Toch wordt niet...

Wat wordt er van werkgever en (de zieke) werknemer verwacht met betrekking tot het vinden van passende arbeid?Het ligt in de eerste plaats op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. De werkgever moet...

Bij ziekte van een werknemer moet je als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen om te voorkomen dat er (nadat je al twee ziektejaren hebt doorbetaald) ook nog een loonssanctie wordt opgelegd. Een loonsanctie betekent dat de werkgever nog maximaal een jaar langer het loon moet doorbetalen. Dit is een enorme schadepost, zeker als je als...