Vage reden voor ontslag? Onvolledig dossier? Hogere vergoeding!

Stijging van het aantal mislukte ontslagverzoeken maakt onderhandelen bij zwak dossier lucratief!
Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht (uitgewerkt in de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) is het voor werkgevers veel moeilijker om een ontslag te geven op vage of zwakke ontslaggronden.  Rechters zullen een ontslagverzoek op basis van een onvolledig dossier vaker afwijzen. De cijfers liegen er niet om: voor 1 juli 2015 werd maar 10% van de ontslagverzoeken afgewezen, sinds 1 juli is dat aantal gestegen naar 40%! Waar komt deze stijging van mislukte ontslagverzoeken vandaan?

Voor 1 juli 2015 hadden kantonrechters de mogelijkheid om bij een dun dossier over het functioneren van de werknemer een hogere ontslagvergoeding toe te kennen. Op die manier werd de werknemer dan financieel gecompenseerd voor het feit dat de werkgever voor ontslag koos zonder de werknemer eerst de kans te geven om zich te verbeteren. Ook als niet helemaal duidelijk was dat de verstoorde arbeidsverhouding helemaal aan de werknemer was te wijten, kon de rechter daar een prijskaartje aan hangen door een hogere ontslagvergoeding toe te wijzen bij het ontslag.

Strenger toetsen ontslagdossier sinds 1 juli 2015

Die mogelijkheid is door de invoering van de transitievergoeding nagenoeg verdwenen. De rechter kan alleen in uitzonderlijke gevallen meer toewijzen dan de (relatief lage) transitievergoeding. Daardoor gaan rechters bij twijfel over de ontslagreden eerder over tot afwijzing van het ontslagverzoek. Bovendien stelt de wet sinds 1 juli 2015 veel strengere eisen aan de onderbouwing van de ontslaggrond. Wanneer het dossier niet aan de strengere eisen voldoet, moet de rechter overgaan tot afwijzing van het ontslagverzoek. Als dat gebeurt, moeten werkgever en werknemer met elkaar om de tafel om de zaak op te lossen. Wil de werkgever het nog proberen met de werknemer, dan kan het dienstverband doorlopen. Vaak is er al een ‘point of no return’ bereikt en wil de werkgever tegen elke prijs van de werknemer af. Het is dan zaak om deze onderhandelingspositie te benutten.

tip: bekijk (eventueel met een advocaat) of er genoeg dossieropbouw is om het ontslag te laten slagen. Is dat niet het geval, dan kan er onderhandeld worden over een hogere vergoeding!

Werkgevers die al zien aankomen dat ze het op basis van de dossieropbouw niet gaan redden bij de kantonrechter, kiezen vaak eieren voor hun geld en doen een beëindigingsvoorstel. Als werknemer moet u in zo’n geval niet zomaar akkoord gaan, zelfs al zijn de transitievergoeding en de opzegtermijn conform de wet. Gezien de juridische positie is er misschien wel meer vergoeding uit te halen.

Ook als er wel een verbetertraject is geweest, kan verweer voeren alsnog de moeite lonen. Een paar kritische beoordelingen, zonder concrete handvatten voor verbetering of hulp bij de gewenste verbeterpunten is namelijk nog geen verbetertraject. Als werknemer kan je je makkelijk laten overbluffen door een negatieve beoordeling of een strenge waarschuwingsbrief. Begrijpelijk. Maar of dat voldoende is voor een terecht ontslag, kunt u het beste samen met een advocaat bekijken.

Verstoorde arbeidsverhouding

Ook bij een ontslagverzoek wegens een verstoorde arbeidsrelatie zal de werkgever de ontslaggrond moeten bewijzen. Een brief of een verslag waaruit blijkt dat de arbeidsverhouding onherstelbaar is verstoord kan gebruikt worden als bewijs. Is er nog geen mediation geweest, dan kan de rechter het ontslagverzoek afwijzen. Ook als er nog mogelijkheden zijn voor herplaatsing ligt afwijzing voor de hand. In zijn algemeenheid geldt dat hoe langer het dienstverband heeft geduurd, hoe meer er van de werkgever mag worden verwacht om de relatie te herstellen. Dit geldt eens te meer als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of ziekte. Is de werkgever niet bereid om zich in te spannen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen, dan kan daar een prijskaartje aan komen te hangen. De kantonrechter zal dan naar verwachting immers niet meewerken aan ontslag.

let op: door toe te geven dat de arbeidsrelatie definitief verstoord is, speelt u de werkgever in de kaart. Als werkgever en werknemer het erover eens zijn dat hun relatie niet meer te redden is, kan de kantonrechter op die grond tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over gaan. Tenzij de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, zal er dan geen extra vergoeding worden toegekend.   

Bij ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie moet de werkgever een stevig dossier hebben, anders is de kans op afwijzing groot. Ga niet zomaar akkoord met een ontslagvoorstel, teken geen verslagen of brieven waar u het niet mee eens bent en stuur geen berichten waaruit blijkt dat de relatie onherstelbaar verstoord is.

Voelt u ontslag aankomen? Twijfelt u over een brief? Het team van Heere advocaten kijkt graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op 010-4360069.

Tags: